Helsingin Sanomat Iran Media activism media bias

FINLAND: HELSINGIN SANOMAT SHILLS FOR IRANIAN REGIME IN SUNDAY PROPAGANDA PUFF PIECE, JEWS HAVE IT GREAT IN IRAN……!


 

HS paper setting Israel up for when it finally has to act.

 

Propaganda at its best, the Soviets said Jews and other religious minorities had it great in the U.S.S.R. as well!

 

The Iranian mullah-run regime is a genocide promoting, religious minority abusing totalitarian regime. No doubt the Bahais will be relieved to hear that these two have cleared the matter up. No religious persecution in Iran, even though several Jewish schools in Teheran are forced to remain open on Saturdays..

 

 

Ace journalist and his cameraman, Ville Similä and Markus Jokela

 

Any novice journalist knows that when interviewing persecuted minorities within a tightly controlled authoritarian regime, one has to do so clandestinely, in order to get the real truth of how life actually is for them, and not the standard party line. It’s called the “fear factor”.

 

When the aim however, is to set the Jewish state up for a future series of highly negative, demonizing articles, especially after Israel is finally forced to launch its attack against a regime that has repeatedly sworn to wipe it from the face of the earth, then you can figure out their motives. It’s either that, or they are complete bloody imbeciles. I believe it to be a bit of both.

 

One of the central figures in the article is, Maurice Motamed, an Iranian Jew and former MP who, in his wikipedia bio, is noted for voicing his approval for the Iranian regime’s international policies in order to prove the Iranian Jewish community’s loyalty to the state.

 

Then there’s a female student who said she never has encountered an incident of anti-semitism, except from a professor who then was made to apologize to her as well as the university itself. Something really stinks here, and I mean a major load. But that doesn’t raise a single note of suspicion for the intrepid Finnish journalist team of Similä and Jokela, they got what they were looking for and they’re sticking to it.

 

Jews have it good in Iran

Israel treatens to strike Iran’s nuclear facilities. What do Tehran’s Jews think about that?

Tehran. “I prefer to live in Iran than in Israel.” Says Alda Mesri, 21 (pictured) “Israel is not safe, because there is a war,” says the architecture student Mesri in a Teheran synagogue.

The answer is surprising.

Mesri is a Jew who lives in the Jewish state of Israel the mortal enemy of Iran.

Nor is there any new outbreak of war closer than in Iran now.

Israel is convinced that Iran is trying to build a nuclear weapon. Israel’s right-wing hard-line Prime Minister Benjamin Netanyahu has said that nuclear weapons would be ”a threat to Israel’s existence “.

By striking Iran’s nuclear facilities, Israel believes it will destroy nuclear progam for years.
U.S. President Barack Obama has announced that the U.S. does not intend to be involved in the attack.

Iran says it’s developing nuclear power for energy production only.

In a strict and implacable Islamic Iran where Israel is hated, the Jews have a surprising special position.

The Islamic Republic’s founder, Ayatollah Ruhollah Khomeini, thought, that in Iran it could not label itself a republic, if it does not provide room for religious minorities.

So religious minorities were alloted a quota of five seats in the 290-seat Parliament, one of which was for the Jews.

Previous MP, Maurice Motamed, even managed to negotiate an amazing exemption.

Iranian Jews are allowed to enter Israel, and also allowed to freely return, even if other Iranians have nothing to do with Israel.

In the whole country therer are about 20 000 Jews, Tehran, has about 13 000.

Also, Aida Mesri says she enjoys it in Iran, although she could also think of moving to Israel sometime in the future.

She says that she was insulted only once in her life because of Judaism. Once during a lecture a professor said that the when Mesri dies, her funeral will not be mourned, because she’s is Jewish.

Mesri went out of the class and made a complaint of the professor, and both the university and professor, asked forgiveness from Mesri.

The state line is that Iran has no objection to Jews, but to Israeli government policy.

The Islamic mainstream has taken the line well, and religious minorities live in reasonable peace.
Josef Ghasemi, 63, gives a model example by chance on a street in Tehran, of how Iran’s Islamic majority population keeps politics and religion apart.

“Down with the USA!” Ghasemi yells and brandishes his fist.

Then he starts raging in Iranian fashion about the Great Satan, in other words the United States and the small Satan, meaning Israel.

“Israel is Iran’s biggest enemy. It is a hostile and aggressive country which occupies the Palestinian territories,” Ghasemi foams.

Then he spits out: “But no, I have nothing against Jews, only against the Zionists.”

Iran wouldn’t be Iran, if not at first a deceptively confusing tangle only to reveal an even more impressive yet ultimately more confused thinking.

Anti-Semitism in Iran is low – the current president, Mahmoud Ahmadinejad is the exception.

Ahmadinejad even arranged a holocaust denial conference in Tehran.

Marice Azizi, 53, said in the synagogue that the antisemitic president hasn’t made the status of Iran’s Jews difficult.

“It is the policy,” Azizi said od Ahmadinejad’s threats. “And politics hasn’t a mother nor a father.”

Azizi, 53, is one of the Iranians, who has experimented with what it was like to live as a Jew in a Jewish state.

One and a half years later he came to the conclusion that he is first an Iranian, then a Jew.

Azizi moved back to Tehran. “I am a Jew, my friends are Muslims, and we are all Iranians.”

 

Now for the original Finnish version, published in the Helsingin Sanomat 11.3.2012 (not online)

Juutalaisen on Iranissa hyvä

Israel uhkaile iskulla Iranin ydinlaitoksiin. Mitä siiä ajattelevat Teheranin juutaliset?

Teheran. “Olen mieluummin Iranissa kuin israelissa”. Sanoo Alda Mesri, 21. “Israelissa ei ole turvallista, sillä siellä on sota”, arkkitehtiopiskelija Mesri sanoo tehranilaisessa synagogassa.

Vastaus on yllättävä.

Mesri on juutalainen, joka asuu juutalaisvaltio Israelin verisimmässä vihollismaassa Iranissa.

Eikä ehka missäan uuden sodan syttyminen ole lähempänä kuin Iranissa nyt.

Israel on vakuuttunut, että Iran yrittää rakentaa ydinasetta. Israelin kovan linjan oikeastopääministeri Benjamin Netanjahu on sanonut, että ydinase olisi ”uhka Israelin olemassaololle”.

Iskemällä Iranin ydinlaitoksiin Israel uskoo tuhoavansa ydinohjleman vuosiksi.

Yhdysvaltain presidentti Barack Obama on ilmoittanut, ettei Yhdysvallat aio olla iskussa mukana.

Iran sanoo kehittävänsä ydinvoimaa vain energian tuottamiseen.

Ankaran islamilaisessa ja leppymättömsti Israelia vihaavassa Iranissa juutalaisilla on yllättävä erikoisasema.

Islamilaisen tasavallan perustajan ajatollah Ruhollah Khomeinin ajatelli, ett’ Iran ei voinut nimittä itseään tasavallksi, ellei se tarjoa elintilaa myös uskonnosllisille vähemmistölle.

Niinpä vähimmistöuskonnoille varattiin Iarnin 290 paikkaisessa parlamentissa viisi kiintiöpaikkaa, joista juutalaisille yksi.

Edellinen juuatalaisvaltuutettu Maurice Motamed onnistui jopa neuvottelmaan hämmästyttävän erivapauden.

Iranin juutalaiset saavat matkustaa Israeliin ja myös tulla vapaasti takaisin, vaikka muilla iranilaisilla ei ole Israelin mitään asiaa.

Koko maassa juutalaisia on nyt noin 20 000, Teheranissa noin 13 000.

Myös, Aida Mesri sanoo viihtyvänsä Iranissa, vaikka voisi ajatella myös muuttoa Israeliin joskus myöhemmin.

Hän sanoo joutuneensa yhden kerran elämassääm loukatuksi juutalaisuutensa takia.

Kerran luennolla professori sanoi, että kum Mesri kuolee, hänen hautajaisiinsa ei tule surijoita, koska hän on juutalainen.

Mesri lähti luokasta ja teki professorista valituksen, ja professori ja yliopisto pyysivät Mesrilta anteeksi.

Valtion linjan mukaan Iran ei vastusta juutalaisia, vaan Israelin valtion politiikkaa.
Islamilainen valtaväestö on omaksunut linjan hyvin, ja vähimmistöuskonnot elävät kohtuullisen rauhassa.

Josef Ghasemi, 63, antaa sattumalta Teheranin kadulla malliesimerkin siitä, miten Iranin islamilainen valtaväestö potää politiikan ja uskonnon erossa toisistaan.

“Down with the USA!” Ghasemi huutaa ja heristelee nyrkkiän.

Sitten hän aloittaa raivosan iranilaistyyppisen purkauksen Suuresta Saatanasta eli Yhdysvalloista ja Pienestä Saatanasta eli Israelista.

“Israel on Iranin suurin vihollinen. Se on vihamielinen ja aggressiivinen valtio, joka miehittää palestiinalaisalueita”, Ghasemi vaahtoaa.

Sitten hän sylkaisee väliin: “Mutta ei minulla ei ole mitään juutalaisia vastaan, ainoastaan sionisteja vastaan.”

Iran ei olisi Iran, ellei aluksi pettävän sekavalta vaikuttava vyyhti paljastuisi lopulta vielä monin verroin sekavammaksi.

Antisemitismi on Iranissa vähäistä – nykyistä presidenttiä Mahmud Ahmadinejadia likuun ottamatta. Ahmadinejad jopa järesti Teheranissa holokaustinkieltäjien konferenssin.

Marice Azizi, 53, sanoo synagogassa, ettei antisemitisminen presidentti ole muuttanut Iranin juuatalaisten asema tukalammaksi.

“Se on politiikkaa”, Azizi sanoo Ahmadinejadin uhosta. “Ja politiikalla ei ole äitiä eikä isää”.

Azizi, 53, on yksi niistä iranilaisista, jotka kokeilivat, millaista olisi elää juutalaisena juutalaisvaltiossa.

Puolentoista vuoden kuluttua hän päätyi siihen, että on ensin iranilainen ha sitten vasta juutalainen.

Azizi muutti takaisin Teheraniin. “Olen juuatalainen, ystävät ovat muslimeja, ja me kaikki olemme iranilaisia”.

10 Responses

  1. How can a Jew say such stupid things? Can they believe it, are they brainwashed, or are they lieing to keep their neck?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.